Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara "Generali Osiguranja Montenegro" ad

26. mart  2017.

Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje "Generali osiguranje Montenegro" održaće se 26.04.2017. godine u Podgorici, u prostorijama Direkcije Društva, u ul. Kralja Nikole br. 27A/VI, sa početkom u 12:00 časova.

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice;
  2. Usvajanje Finansijskih izvještaja za 2016. godinu;
  3. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. godini;
  4. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izvještajima  i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za poslovnu 2016. godinu i Mišljenje o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja u 2016. godini;
  5. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu;
  6. Usvajanje Izvještaja ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva, za 2016. godinu;
  7. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o internoj reviziji Društva za 2016. godinu;
  8. Izbor članova Odbora direktora Društva;
  9. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora za 2016. godinu.

Materijali sa predlozima odluka koje će biti razmatrane na sjednici Skupštine akcionara i glasački listići dostupni su akcionarima u sjedištu Društva u ul. Kralja Nikole 27A/VI Podgorica.