Gold nivo

GOLD nivo putne asistencije obuhvata:

A) Usluge plaćanja troškova lečenja:

 • ambulantni ljekarski tretman (vanbolničko liječenje);
 • ljekovi i zavoji koje je prepisao ovlašćen ljekar;
 • medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni dio tretmana za povrijede i polomljene ekstremitete, koja je prepisao ovlašćeni ljekar;
 • dijagnoza X-zracima (rendgenom);
 • bolničko lječenje (hospitalizacija);
 • operacije i troškovi operacija;
 • stomatološki tretman do 300 evra.

B) Usluge organizovanja i plaćanja troškova medicinske evakuacije i repatrijacije:

 • evakuacija i transport do najbližeg ljekara ili bolnice;
 • evakuacija, transport i smještaj u specijalizovanu bolnicu;
 • repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta, do 7.000 evra;
 • repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog lječenja, do 1.500 evra;
 • repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta, do 5.000 evra.

C) Usluge medicinske asistencije:

 • upućivanja na ljekara;
 • ljekarski savijeti;
 • praćenje i obaviještavanje o zdravstvenom stanju osiguranika;
 • hitna dostava ljekova do 100 evra;
 • zajednički smještaj sa bolesnim djetetom do 25 evra po danu;
 • posjeta bolesnom djetetu, 50 evra dnevno;
 • posjeta bliske osobe, 50 evra dnevno.
  D) Usluge putne asistencije:
 • informisanje prije putovanja;
 • povratak djece koja su ostala bez staranja, do 1.500 evra;
 • administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata;
 • pronalaženje i preusmjeravanje prtljaga;
 • slanje hitnih poruka;
 • usluge prevodioca u hitnim slučajevima;
 • informacije u vezi sa šlep službom.

E) Pravne usluge i usluge pozajmice novčanih sredstava:

 • novčana pozajmica u slučaju razbojništva, do 1.000 evra;
 • upućivanje na advokata;
 • novčana pozajmica za plaćanje advokata, do 2.000 evra,
 • novčana pozajmica za kauciju, do 7.000 evra.