Green nivo

GREEN nivo putne asistencije obuhvata:

A) Usluge plaćanja troškova liječenja:

 • ambulantni ljekarski tretman (vanbolničko liječenje);
 • ljekovi i zavoji koje je prepisao ovlašćeni ljekar;
 • medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni dio tretmana za povrijede i polomljene ekstremitete, koja je prepisao ovlašćeni ljekar;
 • dijagnoza X-zracima (rendgenom);
 • bolničko lječenje (hospitalizacija);
 • operacije i troškovi operacija;
 • stomatološki tretman do 300 evra.

B) Usluge organizovanja i plaćanja troškova medicinske evakuacije i repatrijacije:

 • evakuacija i transport do najbližeg ljekara ili bolnice;
 • evakuacija, transport i smještaj u specijalizovanu bolnicu;
 • repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta, do 7.000 EUR;
 • repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog lječenja, do 1.500 EUR;
 • repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta, do 5.000 EUR.

C) Usluge medicinske asistencije:

 • upućivanja na ljekara;
 • ljekarski savijeti;
 • praćenje i obaviještavanje o ljekarskom stanju osiguranika;
 • hitna dostava ljekova do 100 evra;
 • zajednički smještaj sa bolesnim djetetom.

D) Usluge putne asistencije:

 • informisanje prije putovanja;
 • administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata;
 • slanje hitnih poruka;
 • korišćenje prevodioca u slučaju hitnosti;
 • informacije u vezi sa šlep službom.

E) Pravne usluge i usluge pozajmice novčanih sredstava:

 • novčana pozajmica u slučaju razbojništva, do 1.000 evra;
 • upućivanje na advokata;
 • novčana pozajmica za plaćanje honorara advokata, do 2.000 evra;
 • novčana pozajmica za kauciju, do 7.000 evra.