Osiguranje zaposlenih

Kome je namijenjeno?

Kolektivno osiguranje zaposlenih mogu ugovoriti poslodavci, kako bi obezbijedili adekvatnu finansijsku zaštitu zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja koji se dogodio na poslu ili van njega.

Šta vam omogućava kolektivno osiguranje zaposlenih?

Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja je poseban vid osiguranja koji zaposlenima pruža sigurnost i pokriće u slučajevima:

 • trajnog invaliditeta uslijed nesrećnog slučaja, odnosno za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti zaposlenog;
 • dnevne naknade u slučaju prolazne nesposobnosti za rad zaposlenog, a koja je posljedica nesrećnog slučaja;
 • troškova lječenja koji mogu nastati u toku lječenja kao posljedice nesrećnog slučaja, a koje bi osiguranik morao sam da plati;
 • smrti uslijed bolesti;
 • smrti uslijed nesrećnog slučaja.

Generali Osiguranje Montenegro je prva i jedina kompanija na tržištu osiguranja koja u ovom trenutku nudi mogućnost ugovaranja dodatnih rizika uz kolektivno osiguranje zaposlenih, a to su:

 • prijelom kosti uslijed nesrećnog slučaja;
  • sa mogućnošću isplate procenta od osigurane sume za prijelom kosti,
  • u vidu jednokratne isplate osigurane sume bez obzira na vrstu prijeloma,
 • hirurške intervencije uslijed nesrećnog slučaja (u zavisnosti od kategorije hirurške intervencije, isplaćuje se procenat od ugovorene osigurane sume).

Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja se najčešće ugovara sa pokrićem 24 časa, dakle kako u toku radnog vremena, tako i van njega. Postoji mogućnost ugovaranja pokrića i samo za vrijeme obavljanja radnih aktivnosti.

Ovom vrstom osiguranja mogu biti pokrivena sva lica koja se nalaze u radnom odnosu, kao i radno angažovana lica koja rade na osnovu ugovora van radnog odnosa, a prema evidenciji ugovarača.